google

 

Περιοχή Συνδρομητών

Όροι & Προϋποθέσεις

Η εταιρία με την επωνυμία «Αφοί Γ. Παπαϊωάννου Ο.Ε.» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Σιγανέου αρ. 6, Άνω Πατήσια, με Α.Φ.Μ. 999055226, Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, σας καλωσορίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία παρουσίασης και ανάρτησης προσφορών και εκπτώσεων www.salestoday.gr(εφεξής καλουμένης ως «Ιστοσελίδα», «salestoday» ή «εμείς»), μέσω της οποίας τρίτοι προμηθευτές (εφεξής καλούμενοι «Συνδρομητές»), δύνανται να προβάλουν, αναρτούν, διαθέτουν, προωθούν και πωλούν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που εμπορεύονται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ποσότητα σε εκπτωτικές τιμές και τιμές προσφορών.

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και των Συνδρομητών, αλλά και των επισκεπτών, χρηστών ή και μελών της (εφεξής καλούμενοι «Χρήστες»), ρυθμίζουν την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και επέχουν θέση πληροφόρησης, σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με την περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας ή με την χρήση των οποιωνδήποτε παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται ή την πραγματοποιήση συναλλαγής μέσω αυτής, οι Συνδρομητές και οι Χρήστες δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν ρητά και κατηγορηματικά να συμμορφωθούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις επιμέρους προϋποθέσεις, όπως αυτές τίθενται κατά την χρονική στιγμή της χρήσης της Ιστοσελίδας, ενώ παράλληλα τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχονται τους παρακάτω αναφερόμενους περιορισμούς και αποποιήσεις ευθυνών, όπως ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ότι συναινούν σε ότι χρειάζεται συναίνεση με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους ακόλουθους όρους οι Συνδρομητές και οι Χρήστες οφείλουν να μην κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται βάσει νόμου απόλυτα και ξεκάθαρα η περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας σε άτομα κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία salestoday περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παρουσίαση και ανάρτηση προσφορών και εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες των Συνδρομητών μας και οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα βασίζονται στις πληροφορίες που οι ίδιοι προμηθευτές – Συνδρομητές παρέχουν και καταχωρούν μέσω ενός συστήματος extranet. Συνεπώς οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι οι Συνδρομητές έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των τιμών, προσφορών και εκπτώσεων, της διαθεσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών και άλλων πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας, δεν μπορεί όμως ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι ως άνω πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Ιστοσελίδας ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε Συνδρομητής διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των ως άνω πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, η οποία δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της ποιότητας οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για τον λόγο αυτό, οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης, παρουσίασης, καταφόρτωσης («download») ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε εμπορική, ανταγωνιστική ή άλλη δραστηριότητα ή σκοπό.

Δικαίωμα τροποποίησης όρων χρήσης και λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των Συνδρομητών και των Χρηστών της. Τέτοιες μεταβολές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους παρόντες Όρους και τις ειδικότερες προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους σε αυτή. Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν τακτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, όπως αυτές τίθενται και εξειδικεύονται κάθε φορά και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, κατόπιν οποιασδήποτε μεταβολής, τροποποίησης, προσθήκης ή/και διαγραφής θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Συνδρομητών και των Χρηστών της, να καταγγέλλει, αλλάζει, αναστέλλει ή διακόπτει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, παρουσίασης ή περιγραφής των παρεχόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.

Δέσμευση Συνδρομητών

Οι Συνδρομητές οφείλουν, προκειμένου να προβούν στην προώθηση και ανάρτηση των προσφορών και εκπτώσεων των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους, να εγγραφούν στην υπηρεσία, με τη δημιουργία λογαριασμού, μέσω της Ιστοσελίδας, ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό στην Ιστοσελίδα και να χορηγήσουν τα αιτούμενα στοιχεία ή/και πληροφορίες, που μπορεί να είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο χρήστη ή/και στοιχεία εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ κά), αναγνωριστικό όνομα χρήστη στην Iστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία μέσου πληρωμών κά. Oι Συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση στον Λογαριασμό τους μέσω του Kωδικού Πρόσβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα και εμφανίζεται σε αυτόν με το αναγνωριστικό όνομα που έχει δηλώσει, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε Συνδρομητή. Μέσω του Λογαριασμού τους οι Συνδρομητές δύνανται να προωθούν, αναρτούν και δημοσιεύουν τις προσφορές και εκπτώσεις των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους, να αποθηκεύουν πληροφορίες που απευθύνονται σε αυτούς για μελλοντική χρήση, να αναπαράγουν τις αποθηκευμένες πληροφορίες, να τροποποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία ή/και πληροφορίες, να επικοινωνούν με την Ιστοσελίδα, να δημοσιεύουν σχόλια, αξιολογήσεις, παρατηρήσεις κλπ και γενικότερα να κάνουν ορθή χρήση του συνόλου των δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας, ως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Οι Συνδρομητές θα πρέπει να ανατρέξουν στην Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους. Οι Συνδρομητές δηλώνουν και εγγυόνται ρητώς ότι τα προσωπικά στοιχεία ή/και πληροφορίες που παρέχουν κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού τους είναι ορθά, ακριβή, αληθή και πλήρη, ότι δεν είναι παραπλανητικά και ότι θα ενημερώνουν άμεσα την Ιστοσελίδα, μέσω του Λογαριασμού τους, σε περίπτωση μεταβολής τους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει Λογαριασμό Συνδρομητή, σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του οιασδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δηλώσεων και εγγυήσεων, των παρόντων όρων χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ή/και για οιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Οι Συνδρομητές δύνανται να προβαίνουν ανά πάσα στιγμή και κατά την διακριτική τους ευχέρεια στη διαγραφή του Λογαριασμού τους από την Ιστοσελίδα, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Οι Συνδρομητές αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην Εταιρεία να χρησιμοποιεί τα ως άνω στοιχεία ή/και πληροφορίες που έχουν καταχωρήσει στην Ιστοσελίδα μέσω του Λογαριασμού τους μόνο για πληροφοριακούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν γίνει καμία εμπορική ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κοινοποιούμενων σε αυτή πληροφοριών των Συνδρομητών της. Οι Συνδρομητές δεν δεσμεύονται σε καμία επικοινωνία ή πράξη που απαγορεύεται από το νόμο ή παραβιάζει το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο.

Οι Συνδρομητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προβολή, ανάρτηση, διάθεση και προώθηση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που εμπορεύονται, για την ακρίβεια και ορθότητα της περιγραφής τους καθώς και την κατά προσήκοντα τρόπο παροχή ή/και πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους. Οι Συνδρομητές εγγυόνται προς τους Χρήστες ότι οι αναρτηθείσες από αυτούς ειδικές εκπτωτικές τιμές και προσφορές θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και σε πρώτη ζήτηση στους Χρήστες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αναγράφουν στην προσφορά - διαφήμισή τους.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη προσήκουσα ή/και εμπρόθεσμη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών των Συνδρομητών προς τους Χρήστες, και εν γένει, για τη μη τήρηση οιασδήποτε υποχρέωσης των Συνδρομητών έναντι αυτών ή/και οιοδήποτε τρίτου, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αναρτώνται ή δημοσιεύονται μέσω της Ιστοσελίδας.Αντιρρήσεις και αξιώσεις των Χρηστών που αφορούν στα ανωτέρω ζητήματα θα διεξάγονται απευθείας μεταξύ των Συνδρομητών και των Χρηστών, χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Αναφορικά με την προώθηση και διάθεση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Συνδρομητή και Χρήστη οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του Καταναλωτή (Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι των Χρηστών σε περίπτωση που εκάστοτε Συνδρομητής, μετά την ανάρτηση, δημοσίευση και προώθηση της προσφοράς του, παύσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή μεταβάλει τον καταστατικό του σκοπό, τεθεί υπό εκκαθάριση, πτωχεύσει ή παύσει τις πληρωμές του, ή τεθεί υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο καθεστώς με ισοδύναμα έννομα αποτελέσματα.

Υποχρεώσεις Συνδρομητών και Χρηστών

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες της Ιστοσελίδας συμφωνούν να μην αναρτούν, δημοσιεύουν ή με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνούν περιεχόμενο, το οποίο δεν είναι πρέπον ή είναι παράνομο, προσβλητικό, ανάρμοστο, υβριστικό, βλάσφημο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό ή απειλητικό προς άλλους, ή είναι ρατσιστικό, ή περιλαμβάνει χυδαίες, άσεμνες ή απρεπείς εκφράσεις ή εικόνες, ή με οιονδήποτε τρόπο είναι αντίθετο με τα χρηστά ήθη, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οιονδήποτε τρόπο, ή αψηφά απόφαση δικαστηρίου, ή καταστρατηγεί την υποχρέωση τήρησης του απορρήτουσύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση, ή καταστρατηγεί τα δικαιώματα του δημιουργού, προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήπότε άλλο δικαίωμα τρίτου ή περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένο υλικό που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ενδεικτικά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, ή κοινοποιείται χωρίς σχετική απαιτούμενη άδεια – έγκριση, ή συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που αποτελεί αξιόποινη συμπεριφορά ή είναι βλαβερό από τεχνικής πλευράς ή εξυπηρετεί οποιονδήποτε δόλιο σκοπό, ή παραβιάζει με οιονδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική ή/και κοινοτική νομοθεσία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της εναντίον του Συνδρομητή ή Χρήστη και διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί κατά την διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε από την Ιστοσελίδα τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Πέραν των ανωτέρω, οι Συνδρομητές και οι Χρήστες ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας συμφωνούν ρητά και κατηγορηματικά ότι σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιασδήποτε φύσης παράβασης από τη λειτουργία της Ιστοσελίδας θα το αναφέρουν-καταγγείλουν πρωτίστως στην Εταιρεία με αποστολή ηλεκτρονικού μυνήματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η Ιστοσελίδα δεσμεύεται ότι θα ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής χρήσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της που έχουν υποστεί πρόβλημα ή χρήζουν αλλαγής. Σε διαφορετική περίπτωση ο καταγγέλλων Συνδρομητής ή Χρήστης θα ενέχεται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της Εταιρείας από ενδεχόμενη άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή της προσβλητική, συκοφαντική καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες δεσμεύονται να μην προβούν οι ίδιοι ή να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε τρίτο να προβεί στις παρακάτω πράξεις:

1) μεταπώληση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, 2) επιχείρηση παράκαμψης των συστημάτων ασφάλειας ή του δικτύου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δεδομένα που δεν προορίζονται για αυτούς, σύνδεση σε διακομιστή ή λογαριασμό όπου δεν έχουν ρητή εξουσιοδότηση πρόσβασης, ή παραβίαση της ασφάλειας άλλων δικτύων (όπως η εκτέλεση σάρωσης θυρών), 3) πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής ή διάπραξη οποιασδήποτε πράξης που δυνητικά ή πραγματικά επιβαρύνει την υποδομή της Ιστοσελίδας με παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο, 4) εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής παρακολούθησης δικτύου που θα αναχαιτίσει δεδομένα που δεν προορίζονται για αυτούς, 5) αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ταχυδρομείου, περιλαμβανομένης της αποστολής «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» ή άλλου διαφημιστικού υλικού σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ζητήσει το εν λόγω υλικό (Απαγορεύεται ρητά η αποστολή αυτόκλητων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για διαφημιστικό, προωθητικό σκοπό, ή αναγγελίες με ενημερωτικό χαρακτήρα και φυλλάδια πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Τα υλικά αυτά μπορούν να σταλούν μόνο σε όσους τα έχουν ζητήσει ρητά. Εάν ένας παραλήπτης ζητήσει τη διακοπή της λήψης αλληλογραφίας τέτοιας φύσης, δεν επιτρέπεται να στείλετε στο συγκεκριμένο άτομο περαιτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 6) δημιουργία ή προώθηση αλυσιδωτών επιστολών (chain letters) ή άλλου διαφημιστικού υλικού τύπου πυραμίδας (pyramid scheme) οποιουδήποτε είδους ανεξάρτητα από το εάν ο παραλήπτης επιθυμεί να λαμβάνει τέτοια μηνύματα, 7) αποστολή κακόβουλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή διαδοχική αποστολή σε ένα χρήστη ή τοποθεσία πολύ μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 8) σύναψη αθέμιτων συνεργασιών ή συναλλαγών με την Ιστοσελίδα (οι οποίες θα περιλαμβάνουν συνεργασίες ή συναλλαγές που φέρονται να προέρχονται από τρίτο στις οποίες δεν έχετε καμία αρμοδιότητα να δεσμεύσετε τον τρίτο ή όπου παριστάνετε ότι είστε ο τρίτος), 9) χρήση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής (ή οποιασδήποτε σχετικής λειτουργικότητας εκ των δύο) κατά παράβαση των παρόντων όρων, 10) μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή παραποίηση των πληροφοριών που αναγράφονται στην κεφαλίδα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 11) ενασχόληση με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, 12) ενασχόληση με οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, περιορίζει ή κωλύει οποιονδήποτε άλλο πελάτη από την ορθή χρήση ή το προνόμιο χρήσης της Ιστοσελίδας.

Δικαιώματα Εταιρείας

Η Εταιρεία, χωρίς κανέναν περιορισμό, δικαιούται, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια, άμεσα ή ανά πάσα στιγμή (εν όλω ή εν μέρει) αναιτιολόγητα, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των Συνδρομητών και των Χρηστών της και χωρίς τήρηση προθεσμίας προμήνυσης να προβεί στα εξής: α) καταγγελία, αλλαγή, διακοπή ή/και αναστολή της Ιστοσελίδας ή/και οποιασδήποτε επιμέρους λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, παρουσίασης ή περιγραφής των παρεχόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών, β) διακοπή ή/και αναστολή της χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιώνπου προσφέρονται μέσω αυτής, γ) διακοπή ή/και αναστολή οιασδήποτε ανάρτησης, προβολής, προώθησης και διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών των Συνδρομητών, δ) διακοπή ή/και αναστολή οιασδήποτε ανάρτησης σχολίων στην Ιστοσελίδα εκ μέρους των Συνδρομητών και των Χρηστών, ε) παύση των παρόντων Όρων Χρήσης, στ) να αρνηθεί αναιτιολόγητα σε οιονδήποτε Συνδρομητή την ανάρτηση, προώθηση, δημοσίευση προσφοράς του, ζ) απενεργοποίηση ή/και διαγραφή οποιουδήποτε Λογαριασμού Συνδρομητή, η) προσαρμογή, άρνηση ή διαγραφή σχολίων Χρηστών σχετικά με τα δημοσιευμένα στην Ιστοσελίδα προϊόντα ή/και υπηρεσίες των Συνδρομητών κατά την διακριτική της ευχέρεια και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών, θ) απαγόρευση της χρήσης της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε Συνδρομητή και Χρήστη άμεσα ενδεικτικά εάν: i. αθετήσει με οποιονδήποτε τρόπο τους παρόντες Όρους ή/και την Πολιτική Απορρήτου, ii. η Εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι έχει ή ότι μπορεί να έχει αθετήσει ή ότι θα αθετήσει τους παρόντες όρους ή/και την Πολιτική Απορρήτου, iii. η Εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να έχει διαπράξει ή να διαπράττει απάτη ή άλλο αξιόποινο αδίκημα εναντίον της ή εναντίον οποιουδήποτε φυσικού προσώπου κά.

Ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών και Σχόλια Χρηστών

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της ταξινόμησης των προϊόντων και υπηρεσιών που αναρτώνται και δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα και ειδικότερα οι στήλες «Δημοφιλείς Προσφορές», «HighestRated!» και «Σας Ενδιαφέρει», ή οποιαδήποτε παρόμοια διατύπωση, προκύπτει από ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ταξινόμησης (αλγόριθμος) και βασίζεται σε πολλά κριτήρια.

Τα εκάστοτε σχόλια των Χρηστών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προωθούνται, αναρτώνται και δημοσιεύονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι καθαρά προσωπικά του Χρήστη και προορίζονται για την καλύτερη ενημέρωση των μελλοντικών Χρηστών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να χρησιμοποιεί, αναδημοσιεύει και τοποθετεί τα σχόλια αυτά (πλήρως ή εν μέρει) για οποιουσδήποτε σκοπούς, όπως για παράδειγμα για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ, ή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας, ή/και να χρησιμοποιεί, αναδημοσιεύει και τοποθετεί τα σχόλια αυτά σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει, να αρνηθεί ή να διαγράψει σχόλια των Χρηστών κατά την διακριτική της ευχέρεια και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών. Η φόρμα σχολίων των Χρηστών θα πρέπει να θεωρείται έρευνα και δεν περιλαμβάνει (πρόσθετες εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις, κίνητρα κά.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Οι Συνδρομητές έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να υπαναχωρήσουν από την εξ αποστάσεως σύμβαση αναιτιολογήτως εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της συμβάσεως, χωρίς να αναφέρουν τους λόγους της απόφασής τους και χωρίς επιβάρυνση, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του Ν. 2251/1994. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πραγματοποιείται με δήλωση των Συνδρομητών προς την Εταιρεία, η οποία θα υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε εγγράφως στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Σιγανέου αρ. 6, Άνω Πατήσια τκ. 11142), επί αποδείξει παραλαβής της υπαναχώρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδρομητή.

Κατόπιν αυτού, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο Συνδρομητής δεν έχει προβεί σε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία, κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως με αυτόν υποχρεούται να επιστρέψει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Συνδρομητή τα χρήματα που αντιστοιχούν στο ποσό που έχει αυτός καταβάλει, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο Συνδρομητής χρησιμοποίησε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ Εταιρείας και Συνδρομητή.

Μετά την παρέλευση της δεκατετραήμερης (14ήμερης) προθεσμίας υπαναχώρησης, η Εταιρεία δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση έναντι του Συνδρομητή εκ της ανωτέρω αιτίας, ο οποίος δεν δύναται να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού που έχει ήδη καταβάλλει.

Τρόποι Πληρωμής – Ασφάλεια Συναλλαγών

Οι συναλλαγές πληρωμών των Συνδρομών δύνανται να πραγματοποιούνται: α) με την κατάθεση του ποσού συνδρομής σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον Συνδρομητή, και β) με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας (MasterCard-Visa) εκδόσεως οιασδήποτε τράπεζας (ημεδαπής και αλλοδαπής) υπό την προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης της κάρτας. Η χορήγηση της σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης χρέωσης της κάρτας πληρωμών από τον Συνδρομητή πραγματοποιείται διά της παροχής ειδικών στοιχείων ασφαλείας της κάρτας ή/και της παροχής στοιχείων ταυτότητας του Συνδρομητή.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της κάρτας πληρωμών, ιδίως σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας ή χρήσης της από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ούτε σε περίπτωση χορήγησης λανθασμένων στοιχείων εκ μέρους του Συνδρομητή.

Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών του Συνδρομητή. Οι συναλλαγές πληρωμών που πραγματοποιούν οι Συνδρομητές μέσω της Ιστοσελίδας διεκπεραιώνονται μέσω ασφαλούς πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών της Viva Payment Services SA και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφάλειας αυτής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια συναλλαγών και το απόρρητο των πληροφοριών που σχετίζονται με τις συναλλαγές και τα προσωπικά στοιχεία των Συνδρομητών.

Σε περίπτωση απόρριψης για οιονδήποτε λόγο συναλλαγής πληρωμής από την τράπεζα/οργανισμό έκδοσης της κάρτας (λχ υπέρβαση πιστωτικού ορίου, μη επαρκές υπόλοιπο σε συνδεδεμένο λογαριασμό, υπόνοια περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης της κάρτας), δεν πραγματοποιείται η καταβολής της συνδρομής από τον Συνδρομητή και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει προς τούτο. Η Εταιρεία, επίσης, ουδόλως ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης συναλλαγών πληρωμής για λόγους που οφείλονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες της πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών [πχ αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software)].

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες (links, hyperlinks, banners)

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) άλλων ιστοσελίδων. Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών από τους διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων, δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή άλλο υλικό διαθέσιμο από αυτές και δεν ενστερνίζεται, αποδέχεται και δεν ευθύνεται για τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των ως άνω αναφερόμενων συνδέσμων.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες συμφωνούν ρητά και κατηγορηματικά ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση ακόμη και σε περίπτωση αμελείας, για βλάβη ή ζημία οποιασδήποτε μορφής προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες περιηγούνται οι Συνδρομητές και οι Χρήστες με δική τους πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων. Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί με την χρήση υλικού, συμπεριλαμβανομένου και των λογισμικών, που διατίθενται από ιστοσελίδες, εκτός αν εμπιστεύεστε τον ιδιοκτήτη ή και τον διαχειριστή-συντηρητή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία κατά την επίσκεψη και χρήση των συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες οφείλεται να απευθύνεστε απευθείας στις άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και του περιεχομένου αυτών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων των Χρηστών, τα αρχεία, τα κείμενα, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας, το λογισμικό, οι ήχοι, η μουσική, οι φωτογραφίες, οι εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), τα σχέδια, τα βίντεο, τα γραφικά, τα προγράμματα, οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό ή μη υλικό καθώς και εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κά που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι δικαίωμα αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συνεργατών της, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, και προστατεύονται από τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διεθνείς συμβάσεις.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, αντιγράφουν, τροποποιούν, λαμβάνουν, «φορτώνουν», επαναδημοσιεύουν, εξάγουν, αναρτούν, αναπαράγουν, μεταδίδουν, εντάσσουν, διανέμουν, πωλούν, προωθούν, διαφημίζουν, επικοινωνούν, δημιουργούν συνδέσμους προς, εκμεταλλεύονται ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτουν ολικά ή μερικά τα παραπάνω καθ’ οιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια από την Εταιρεία ή τον εκάστοτε δικαιούχο. Η χρήση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σημάτων της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

Άδεια χρήσης και πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η Εταιρείαπαραχωρεί στους Συνδρομητές και τους Χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, που εξαντλείται στην επικοινωνία με αυτήν, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα μεταπώλησης της ανωτέρω αδείας. Σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της Ιστοσελίδας θα διακόπτεται η χρήση ή και η πρόσβαση σε αυτήν.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη οποιωνδήποτε ζημιών, ως αναφέρονται ενδεικτικώς κατωτέρω, προκύψουν από την περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας, την οποία επισκέπτονται με δική τους πρωτοβουλία και με γνώση ότι το Διαδίκτυο δεν αποτελεί ασφαλές περιβάλλον. Η Εταιρεία, παρότι καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων και χρησιμοποιεί τα απαραίτητα λογισμικά κατά των ιών, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα δεν θα περιέχει σφάλματα ή ότι οι λειτουργία της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από ιούς.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ρητά ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας:

1) Για τα όποια λάθη ή παραλείψεις στην Ιστοσελίδα ή στις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω αυτής.

2) Για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική, επακόλουθη, πραγματική, ειδική, ή οποιαδήποτε άλλη) που απορρέει από τη διαθεσιμότητα ή μη και χρήση ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή απορρέει από την παροχή ή ανεπάρκεια παροχής και πρόσβαση ή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες και πληροφορίες αυτής ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παραλείψεις του περιεχόμενου αυτής και αν ακόμα η Εταιρεία έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη πιθανότητας τέτοιας βλάβης.

3) Για οποιασδήποτε μορφής βλάβες ή ζημίες προκύψουν από την εκούσια από μέρους των Συνδρομητών και των Χρηστών δημοσίευση πάσης φύσεως προσωπικών τους δεδομένων, για τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη, ακόμα και σε περίπτωση κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να διασφαλίζουν με τη χρήση αντι-υικού (antivirus) και άλλων ενδεδειγμένων λογισμικών την μη προσβολή ή καταστροφή αυτών σε περίπτωση προσβολή και την εν γένει προστασία του προσωπικού τους υπολογιστή και των αποθηκευμένων σε αυτόν αρχείων από «ιούς» και οποιασδήποτε μορφής καταστρεπτικά προγράμματα-εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση οι Συνδρομητές και οι Χρήστες επιβαρύνονται με το σύνολο των δαπανών που θα τυχόν θα προκύψουν από την προσβολή από «ιούς» ή άλλα καταστρεπτικά προγράμματα-εφαρμογές για την συντήρηση, επισκευή και επιδιόρθωση του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή και των συστημάτων και λογισμικών αυτού.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες ρητά συμφωνούν με τους παρόντες όρους ότι σε περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρείας από την χρήση της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε αγωγή ή αξίωση δικαστική, εξωδικαστική, διοικητική ή άλλης φύσεως απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση των Συνδρομητών και των Χρηστών ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνουν οι ίδιοι την υποχρέωση αφενός να παρέμβουν στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσουν την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ως άνω ενέργεια των Συνδρομητών και των Χρηστών προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβή, λανθασμένη ή έλλειψη πληρότητας της περιγραφής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, των πληροφοριών προσφορών και εκπτώσεων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ευθύνη για τα οποία έχουν αποκλειστικά οι Συνδρομητές.Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι των Χρηστών σε περίπτωση που εκάστοτε Συνδρομητής, μετά την ανάρτηση της προσφοράς, παύσει την επιχειρηματική του δραστηριότητά ή μεταβάλει τον καταστατικό του σκοπό, τεθεί υπό εκκαθάριση, πτωχεύσει ή παύσει τις πληρωμές του, ή τεθεί υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο καθεστώς με ισοδύναμα έννομα αποτελέσματα.Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη προσήκουσα ή/και εμπρόθεσμη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους των Συνδρομητών προς τους Χρήστες, και εν γένει, για τη μη τήρηση οιασδήποτε υποχρέωσης των Συνδρομητών έναντι αυτών ή/και οιοδήποτε τρίτου, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, οι οποίες παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου δύναται να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση και μετάφραση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν δικαιώματα από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, η ελληνική εκδοχή του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύει, υπερισχύει και είναι οριστική. Η ελληνική εκδοχή διατίθεται στην Ιστοσελίδα, αρκεί οι Χρήστες και οι Συνδρομητές να επιλέξουν την ελληνική γλώσσα ή μπορεί να τους αποσταλλεί μετά από γραπτό τους αίτημα προς την Εταιρεία στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αποποίηση Εγγυήσεων

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών αυτής θα είναι ισάξια των προσδοκιών σας ή ότι θα είναι αδιάκοπη, χρονικά, σε θέματα ασφάλειας ή άνευ σφαλμάτων ή λαθών, ούτε εγγυάται το αποτέλεσμα από την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ή την ακρίβεια και αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών μέσω αυτής ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Η Εταιρεία σας επισημαίνει ότι οι διακινούμενες μέσω του Διαδικτύου πάσης φύσεως πληροφορίες είναι ασφαλείς μόνο σε ορισμένο βαθμό, παρά τις προσπάθειές μας για όσο το δυνατόν πληρέστατη προστασία αυτών και ότι υφίσταται το ενδεχόμενο υποκλοπής. Σε περίπτωση υποκλοπής των διακινούμενων πληροφοριών μέσω της Ιστοσελίδας οι συνδρομητές, επισκέπτες, χρήστες και τα μέλη αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη από οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει.

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες κατανοούν ότι όλο το υλικό που αποκτάται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της περιήγησης στην Ιστοσελίδα αποκτάται με δική τους πρωτοβουλία και ότι οι ίδιοι είναι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν συμβεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή ζημία σε δεδομένα που προέρχονται από την απόκτηση υλικού μέσω της Ιστοσελίδας. Εκτός αν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά, η Εταιρεία διαθέτει το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «ΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ» και «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις, ρητές, σιωπηρές ή συνεπαγόμενες, στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των σιωπηρών εγγυήσεων της εμπορικότητας, της μη προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Επίσης, δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των Συνδρομητών και των Χρηστών θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά και προγράμματα-εφαρμογές ή ότι η Ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά που παρέχονται μέσω αυτήν θα είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Αποζημίωση

Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες συμφωνούν ότι με δική τους επιβάρυνση θα αποζημιώσουν, υπερασπίσουν και διατηρήσουν αζημίωτη την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τους διευθυντές, πράκτορες, συνδεδεμένες εταιρείες, συνεργάτες, διανομείς και δικαιοδόχους κά από οποιονδήποτε δικαιοδοτική κρίση, απώλειες, ελλείψεις, υποχρεώσεις αποζημιώσεων, ζημίες, κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων) που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δικαστική αξίωση από παράβαση εκ μέρους τους των παρόντων Όρων Χρήσης ή σε σχέση με την χρήση της Ιστοσελίδας από αυτούς ή οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας συσχετίζεται με αυτήν.

Διαμεσολάβηση

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, οι Συνδρομητές και οι Χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαιτήσει να υποβληθούν οποιεσδήποτε διαμάχες προκύψουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας, τους Όρους Χρήσης και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης (Ν. 3898/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή ή αλλαγή τους και τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας, των Συνδρομητών και των Χρηστών διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ειδικότερα, αναφορικά με την προώθηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Συνδρομητή και Χρήστη οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του Καταναλωτή (Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Για οποιαδήποτε μελλοντική διαφορά ή απαίτηση που απορρέει από τους Όρους Χρήσης, την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι Συνδρομητές και οι Χρήστες συμφωνούν, ακόμα και αν ορίζεται διαφορετικά, ότι κάθε διαφορά ή απαίτηση που απορρέει από την χρήση της Ιστοσελίδας, τους παρόντες Όρους και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να συμπληρωθεί εντός ενός (1) έτους μετά από την δημιουργία της σχετικής διαφοράς ή απαίτησης, διαφορετικά θα παραγράφεται.

Παραίτηση ή Άκυρη διάταξη όρων

Η παραίτηση οποιουδήποτε από τα δύο μέρη από δικαίωμα ή παραβίαση δικαιώματος των Όρων Χρήσης καθώς και της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν αποτελεί και παραίτηση από κάθε επακόλουθο δικαίωμα ή παραβίαση δικαιώματος.

Σε περίπτωση που ορισμένη διάταξη των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου κριθεί άκυρη, ή μη εφαρμόσιμη, ή μη δευσμευτική από αρμόδιο δικαστήριο, δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα του συνόλου των Όρων Χρήσης καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου, από τα οποία οι Χρήστες και οι Συνδρομητές εξακολουθούν να δεσμεύονται.

Επιφύλαξη δικαιώματος

Επιφυλάσσεται κάθε δικαίωμα που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

 Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας!

google